Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) týmto ako dotknutá osoba vyjadrujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári za účelom vybavenia vašej žiadosti organizácii: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, B. Němcovej 32, 040 01 Košice, IČO: 00397610.

 

Tento súhlas udeľujem na dobu 6 mesiacov. Ako dotknutá osoba zodpovedáte za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť spoločnosti. Beriem na vedomie, že mám právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov a to zaslaním písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Vyhlasujem, že som bol poučený, že dotknutá osoba si môže uplatniť u prevádzkovateľa práva, ktoré sú upravené v článkoch 12 až 22 GDPR. Ako dotknutá osoba mám teda právo: (i) na prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) na výmaz osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov, (vi) podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Svoje práva si môže  dotknutá osoba uplatniť zaslaním prevádzkovateľovi písomnej žiadosti alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj ďalším subjektom, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané, a to najmä orgány verejnej moci, poskytovateľ IT služieb, poskytovateľ marketingových služiebGoogle Analytics, Google Adwords, Albacross, Hotjar, Wix.com.

© 2019 Technická univerzita v Košiciach